Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojcieszowie

Świadczenie wychowawcze 500plus

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195) , Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze;

1. Świadczenie wychowawcze otrzymają rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka.

2. Świadczenie będzie przysługiwać do ukończenia przez dziecko 18 lat.

3. Na drugie i kolejne dziecko świadczenie rodzice otrzymają niezależnie od dochodu.

4. Na pierwsze lub jedyne dziecko rodzice otrzymają świadczenie po spełnieniu kryterium dochodowego: 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1.200 zł jeśli w rodzinie jest wychowywane dziecko niepełnosprawne.

5. Pierwsze dziecko - oznacza to jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia; w przypadku dzieci urodzonych tego samego dnia, miesiąca i roku, będących najstarszymi dziećmi w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia, pierwsze dziecko oznacza jedno z tych dzieci wskazane przez osobę, o której mowa w art. 4 ust. 2 w. cyt. ustawy 6. Świadczenie będzie przysługiwać do ukończenia przez dziecko 18 lat. 7. Pełnoletnie dziecko do ukończenia 25 lat liczy się do składu rodziny, przy ustalaniu dochodu, jeżeli pozostaje na utrzymaniu rodziców i z nimi zamieszkuje.

 

ZMNIANY NA NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY 2017/2018

W celu ubiegania się o świadczenia wychowawcze należy przedłożyć:

  • prawomocny wyrok Sądu w zakresie płatności alimentów, rozwodu, separacji,
  • orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dziecka,
  • zaświadczenie/oświadczenie o wysokości pobranego stypendium szkolnego przez dziecko w roku 2016,
  • zaświadczenie/oświadczenie od komornika o wypłacanych alimentach w roku 2016,
  • oświadczenie/zaświadczenie o osiągniętym dochodzie poza granicami naszego państwa w 2016, pomniejszone odpowiednio o zapłacony za granicą podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
  • zmiany dochodowe po roku 2016 należy zgłosić i przedłożyć odpowiednio: umowę o: pracę, zlecenie, dzieło, oświadczenie o otwarciu lub wznowieniu działalności gospodarczej, po okresie zawieszenia w rozumieniu art.14a ust.1d ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, oświadczenie o uzyskaniu prawa do: stypendium doktoranckiego określonego w art.200 ust.1 ustawy- Prawo o szkolnictwie wyższym, zasiłku lub stypendium dla osób bezrobotnych, renty lub emerytury, renty rodzinnej lub renty socjalnej, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników, wraz z zaświadczeniem/oświadczeniem o wynagrodzeniu/dochodzie netto za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu.

Osoby, które chcą skorzystać z procedury utraty dochodu za rok 2016, przedkładają: świadectwo pracy, umowę zlecenie oraz PIT 11 lub inny dokument za rok 2016.

W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny świadczeniobiorcy Działu Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych należy dostarczyć dokument potwierdzający uzyskanie dochodu (np. umowę o pracę, umowę zlecenie, decyzję przyznającą zasiłek dla bezrobotnych itp.) oraz zaświadczenie o wysokości dochodu osiągniętego za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu. Zaświadczenie to powinno zawierać następujące dane: przychód, koszty uzyskania przychodu, składka społeczna, składka zdrowotna (9%), podatek.

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Wrzesień 2018
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Imieniny