Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojcieszowie

Stypendia socjalne

INFORMATOR DLA OSÓB ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY WOJCIESZÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO LUB ZASIŁKU SZKOLNEGO

I. KOMU PRZYSŁUGUJE STYPENDIUM SZKOLNE

 • Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia. 
 • Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży (dzieci i młodzież upośledzona umysłowo w stopniu głębokim uczęszczająca na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze) realizację obowiązku szkolnego do czasu ukończenia realizacji obowiązku.
 • Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację obowiązku nauki do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki. v Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki. 
 • Słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Warunkiem przyznania świadczenia jest udokumentowanie trudnej sytuacji materialnej rodziny ucznia, której miesięczny dochód netto na osobę nie może przekroczyć kwoty 514 zł .

WAŻNE STYPENDIUM SZKOLNE NIE PRZYSŁUGUJE DZIECKU ODBYWAJĄCEMU ROCZNE PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE ( TZW. ZERÓWKA )

 

Stypendium szkolne nie przysługuje:

 • Uczniowi, który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza rocznie dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – osiemnastokrotności w/w kwoty.
 •  

II. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW 

 • Wnioski oraz załączniki można pobrać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej mieszczącym się w Wojcieszowie przy ul. B. Chrobrego 105 . 
 • Wnioski należy składać w terminie od dnia 01 września do dnia 15 września danego roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wojcieszowie 
 • W przypadku kolegiów nauczycielskich, języków obcych, pracowników służb społecznych wniosek należy złożyć w terminie od dnia 01 września do dnia 15 października danego roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wojcieszowie 

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się jeden raz w roku

III. KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSKI

 • Rodzice 
 • Pełnoletni uczeń/słuchacz
 • Dyrektor szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych, ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim uczęszczającym na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.
 • Świadczenia mogą być również przyznawane z urzędu.

KOMU PRZYSŁUGUJE ZASIŁEK SZKOLNY

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym raz lub kilka razy w roku niezależnie od otrzymanego stypendium szkolnego.

 • Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty zasiłku rodzinnego.
 • Wysokość zasiłku szkolnego ustala się w każdej sprawie indywidualnie kierując się rodzajem i skutkiem zdarzenia.
 • Do wniosku o zasiłek szkolny należy dołączyć dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia będącego podstawą wnioskowania o zasiłek szkolny.

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Wrzesień 2018
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Imieniny